Lưu trữ thẻ: prolife

Đi Mỹ 7/7-16/8

Đến hẹn lại lên, năm nay thời gian đi Mỹ ít hơn chúc vì vừa [...]

Tạm Biệt và Đến Mỹ : 17/7-31/8/2022

Sau 2 năm dịch bệnh không đi được, măm nay tôi lại được Đức Cha [...]

Tối Cao Pháp Viện Mỹ Đảo Ngược Phán Quyết Roe kiện Wade

Tối cao pháp viện Mỹ đã có một quyết định lịch sử là đảo ngược [...]