Lời Chúa
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng.” (Mt 6,1)

Thông tin giáo phận

Thông tin giáo phận