Lưu trữ thẻ: Nhà Chờ

Thêm một kiếp người ra đi

Đón tiếp cô trong thời kỳ cuối cuộc đời và không biết cô sẽ ra [...]

Tiễn biệt Đaminh Nguyễn Đức Hoàn – Xin được nằm bên Mẹ

Nhà Chờ của ban BVSS tiếp tục tiễn biệt anh Đaminh Nguyễn Đức Hoàn, một [...]

Nhà Chờ Mai Tiến tiễn biệt cụ Giuse Nguyễn Văn Tạo

Nhà Chờ Mai Tiến của ban Bảo Vệ Sự Sống giáo phận Xuân Lộc đồng [...]

Nhà Chờ – Nhà Vác Thập Giá và Giúp Nhau Vác Thập Giá

Nhà Chờ, chờ đợi tình người của người thân cũng như của mọi người, chờ [...]